Phụ kiện tưới ống cứng PVC (21,27)

Mô hình tưới sử dụng phụ kiện ống cứng PVC