Phụ kiện tưới (6)12MM

Mô hình tưới sử dụng phụ kiện ống tưới 12mm Florain